flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби Деснянського районного суду м. Чернігова, із змінами, внесеними згідно з наказами керівника апарату Деснянського районного суду м. Чернігова від 15.07.2019 № 35-д/к, від 04.10.2019 № 58-д/к

07 листопада 2019, 09:31

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату

Деснянського районного

суду м. Чернігова

від 26.06.2018 № 44-д/к

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби Деснянського районного суду м. Чернігова

Із змінами, внесеними згідно з наказами керівника апарату

Деснянського районного суду м. Чернігова

від 15.07.2019  № 35-д/к, від 04.10.2019 № 58-д/к,

від 05.11.2019 № 80-д/к

 1. Загальні питання

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби Деснянського районного суду м. Чернігова (далі – конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

1.2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (із змінами), Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (із змінами і доповненнями), Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від
05 вересня 2017 року № 2646/0/15-17 та визначених в установленому законом порядку вимог до професійної компетентності кандидата на зайняття вакантної посади державної служби за результатами оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

Вимоги до професійної компетентності кандидата на зайняття посади державної служби включають кваліфікаційні вимоги, вимоги до компетентності та вимоги до професійних знань.

Конкурс проводиться державною мовою.

1.3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

забезпечення рівного доступу; політичної неупередженості; законності; довіри суспільства; недискримінації; прозорості; доброчесності; надійності та відповідності методів тестування; узгодженості застосування методів тестування; ефективного і справедливого процесу відбору.

1.4. Дотримання принципів недискримінації та забезпечення рівного доступу під час проведення конкурсу включає можливість застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

/пункт 1.4 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

 

 1. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - керівника апарату суду та його заступника, приймає суб’єкт призначення, про що інформує голову суду або особу, яка виконує його обов’язки, шляхом надіслання до суду рішення в електронній формі.

Рішення про оголошення конкурсу на зайняття інших вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» приймає керівник апарату Деснянського районного суду м. Чернігова (далі – суд) або особа, яка виконує його обов’язки.

2.2. Конкурс проводиться такими етапами:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття та розгляд інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) проведення тестування та визначення його результатів;

5) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у разі визначення конкурсною комісією необхідності розв’язання ситуаційних завдань);

/підпункт 5 пункту 2.2 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 05.11.2019
№ 80-д/к/

6) проведення співбесіди та визначення її результатів;

7) складення загального рейтингу кандидатів;

8) визначення керівником апарату суду переможця (переможців) конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

/ пункт 2.2 в редакції наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

2.3. Особи, які відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про державну службу» не можуть вступити на державну службу, не допускаються до участі у конкурсі.

2.4. Особи, які подали необхідну інформацію для участі у конкурсі,
є кандидатами на зайняття посади (далі – кандидати).

/пункт 2.4 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

/ пункт 2.5 виключено на підставі наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

 1. Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу

3.1. Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади державної служби, яке оприлюднене на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, нумеруються з метою ідентифікації відповідної вакансії.

/ пункт 3.1 в редакції наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

3.2. Умови проведення конкурсу затверджуються наказом керівника апарату суду.

Керівник апарату суду або особа, яка виконує його обов’язки, розміщує наказ про оголошення конкурсу та умови його проведення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС.

 

 

У разі виявлення розбіжності між інформацією, зазначеною в наказі про оголошення конкурсу та умовах його проведення, та інформацією, розміщеною на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, керівник апарату суду або особа, яка виконує його обов’язки протягом 24 годин після її розміщення може виправити таку розбіжність. У такому разі оновлена інформація доводиться до відома осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі одним із доступних способів, обраних кандидатом, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку.

/ пункт 3.2 в редакції наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

3.3. Після оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС така інформація може бути оприлюднена на офіційному веб-сайті суду, інших веб-сайтах та в засобах масової інформації.

/Порядок доповнено пунктом 3.3 згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

 1. Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії

4.1. Конкурс на зайняття посад категорій «Б» і «В» проводить конкурсна комісія у складі голови і членів комісії, яка утворюється Головою ДСА України за пропозицією керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки.

/абзац перший пункту 4.1 в редакції наказу керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

У разі неможливості утворення в суді постійно діючої конкурсної комісії така комісія може утворюватися Головою ДСА України одноразово для проведення конкретного конкурсу за пропозицією керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки з числа державних службовців суду.

4.2. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.

До складу конкурсної комісії можуть входити заступник керівника апарату суду, старші секретарі суду, старший судовий розпорядник суду, а також інші державні службовці суду.

До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», в установленому НАДС порядку.

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи державних службовців з інших державних органів, науковців та також експертів у відповідній сфері для проведення оцінки за результатами розв’язання ситуаційних завдань (у разі їх розв’язання) та проведення співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам.

/абзац 4 пункт 4.2 в редакції наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

/абзац 4 пункт 4.2 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 05.11.2019
№ 80-д/к/

У такому разі залученими до роботи конкурсної комісії особами проводиться оцінка шляхом виставлення балів (0-1-2), які відображаються у відповідному протоколі засідання та враховуються членами конкурсної комісії під час оцінювання після обговорення відповідності професійної компетенції кандидата за кожною окремою вимогою.

4.3. У разі подання членом конкурсної комісії письмової заяви про участь у конкурсі на зайняття посади, який проводиться такою конкурсною комісією, його повноваження призупиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС, про що зазначається у відповідному протоколі.

/Порядок доповнено пунктом 4.3 згідно з наказом керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

/пункт 4.3 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

4.4. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш половини її загального складу.

/абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

/абзац 1 пункт 4.4 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 05.11.2019
№ 80-д/к/

У разі тимчасової відсутності членів конкурсної комісії з поважних причин (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, участь у невідкладних заходах, на яких зобов’язаний бути присутнім член конкурсної комісії у зв’язку з виконанням посадових обов’язків), наслідком якої є відсутність кворуму, дата проведення конкурсу може бути перенесена на інший день з урахуванням строків, визначних законом.

Рішення про перенесення дати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» або «В» приймає конкурсна комісія або керівник апарату суду шляхом видання відповідного наказу.

Про зміну дати проведення конкурсу кандидати повідомляються заступником керівника апарату суду або іншим працівником апарату суду, визначеним керівником апарату суду, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення.

Зазначене повідомлення може здійснюватись одним із доступних способів, обраним кандидатом, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку.

/абзац п’ятий пункту 4.4 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

Інформація для кандидатів може бути додатково розміщена на офіційному веб-сайті суду.

 

4.5. Керівник апарату суду або особа, яка виконує його обов’язки, визначає з числа працівників апарату суду особу, яка буде виконувати функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій «Б» і «В».

 

Функції адміністратора можуть виконувати дві особи, які визначені наказом Голови ДСА України за пропозицією керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки.

 /пункт 4.5 доповнено новим абзацом згідно з наказом керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

/абзац третій пункту 4.5 виключено на підставі наказу керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

Адміністратор не є членом конкурсної комісії.

Адміністратор веде протокол засідання конкурсної комісії, оформляє відомості про результати конкурсу, роздруковує звіти про результати проходження тестування, перевіряє особу кандидата тощо.

4.6. Члени конкурсної комісії, адміністратори, залучені до роботи конкурсної комісії несуть персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома під час проведення конкурсу, зокрема щодо змісту ситуаційних завдань, до завершення відповідного конкурсу.

/Порядок доповнено пунктом 4.6 згідно з наказом керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

 1. Прийняття та розгляд інформації для участі в конкурсі

/назва розділу 5 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 05.11.2019
№ 80-д/к/

5.1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття вакантної посади державної служби за формою згідно з
додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянства України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державної мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) у разі проведення закритого конкурсу – іншу інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу.

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів  тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікаційних електронний підпис кандидата.

Державні службовці суду, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

/пункт 5.1 в редакції наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

5.2. Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3.

Види розумного пристосування та способи їх застосування визначаються в методиці забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням, яка затверджується НАДС.

/ пункт 5.2 в редакції наказу керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

5.3. Особа, яка виконує функції адміністратора, розглядає інформацію, подану кандидатами для участі у конкурсі.

У разі неподання кандидатом необхідної інформації, передбаченої пунктом 5.1 Порядку, виявлення невідповідності поданої кандидатом інформації щодо кваліфікаційних вимог до освіти та/або досвіду роботи, неправильності заповнення заяви або резюме такий кандидат не допускається до проходження конкурсу.

Про результати розгляду інформації, поданої кандидатами для участі у конкурсі, особа, яка виконує функції адміністратора, повідомляє кандидатом у порядку, передбаченому пунктом 4.4 Порядку, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня надходження такої інформації.

Кандидат після усунення недоліків може подати інформацію для участі у конкурсі повторно у передбаченому порядку в межах встановленого строку її подання.

/розділ 5 доповнено пунктом 5.3 в редакції  наказу керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

/ пункти 5.4 і 5.5 виключено на підставі наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

5.6. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 7 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

/ пункту 5.6 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

 

 1. Проведення оцінювання кандидатів

6.1. Під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися відео- або аудіофіксація.

/ пункту 6.1 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

6.2. Про здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів адміністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

6.3. У разі здійснення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи є невід’ємною частиною протоколів засідань та зберігаються протягом п’яти років.

6.4. Кандидати на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» проходять тестування на знання законодавства.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, проходять однакові види тестування.

Про дату і час, передбачений для тестування всіх кандидатів, їм повідомляється в порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 4.4 цього Порядку, не пізніше ніж за один робочий день до початку проходження такого тестування.

Порядок проведення тестування на знання законодавства визначається пунктами 6.5-6.16 цього Порядку.

/ пункту 6.4 в редакції наказу керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

6.5. Тестування кандидатів на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» проводиться у присутності не менш двох членів конкурсної комісії.

/ пункту 6.5 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

6.6. Тестування на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень суду.

6.7. Перелік тестових питань на знання законодавства та варіанти відповідей (із зазначенням правильної відповіді) затверджуються НАДС та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Проведення тестування та визначення його результатів здійснюється за допомогою програмного забезпечення, адміністрування якого здійснює НАДС.

/пункт 6.7 доповнено новим абзацом згідно з наказом керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

6.9. Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії. Відсторонений кандидат вважається таким, що не пройшов конкурс.

/пункт 6.9 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

6.10. Під час проведення тестування питання для кожного кандидата обираються автоматично з переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає 40 тестових питань. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

6.11. Загальний час для проведення тестування повинен становити не більш 40 хвилин.

6.12. Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за допомогою програмного забезпечення.  

За результатами тестування формується звіт, який роздруковується та підписується кандидатом, після чого передається адміністратору.

Адміністратор підписує такий звіт у присутніх членів конкурсної комісії, фіксує зазначені результати у відомості про результати тестування за формою згідно з додатком 4 та заповнює зведену відомість середніх балів.

Звіт за результатами тестування додається до відомості про результати тестування.

/пункту 6.12 в редакції  наказу керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

6.13. За результатами тестування виставляються такі бали:

  для посад категорії “Б”:

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 34 питання тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 26-33 питання тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 25 і менше питань тестового завдання;

для посад категорії “В”:

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 24-31 питання тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 23 і менше питань тестового завдання.

 

 Результати тестування можуть використовуватися протягом шести місяців з дня його проходження у разі участі кандидата в інших конкурсах, у тому числі в день отримання таких результатів.

/ пункт 6.13 із змінами, внесеними згідно з  наказом керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

 

З метою використання попередніх результатів тестування кандидат зобов’язаний з’явитися під час проходження етапу тестування для надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацами другим і третім пункту 6.12 цього Порядку.

 

У такому разі кількість балів за результатами тестування визначається відповідно до пункту 6.13 цього Порядку з урахуванням кількості наданих кандидатом правильних відповідей, зазначених у звіті про результати тестування.

6.15. Проведення повторного тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних або інших причин, що не залежать від членів конкурсної комісії та кандидатів, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

/ абзац перший пункту 6.15 із змінами, внесеними згідно з  наказом керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

У такому разі за рішенням конкурсної комісії призначається нова дата проведення тестування та/або час, про що повідомляються кандидати в порядку, передбаченому абзацами четвертим і п’ятим пункту 4.4 цього Порядку.

/абзац другий  пункту 6.15 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

6.16. Кандидати, які за результатами тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали 1 або 2 бали, вважаються такими, що пройшли тестування.

 

З інформацією про результати тестування та кількість отриманих балів кандидати ознайомлюються під час підписання відповідного звіту.

 

Результати тестування відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

6.17. Про дату і час проведення розв’язання ситуаційних завдань (у разі їх розв’язання) та/або співбесіди кандидатів інформують на попередньому етапі конкурсу або не пізніше ніж за один робочий день до початку проходження відповідного етапу конкурсу в порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 4.4 цього Порядку.

/ пункту 6.17 в редакції наказу керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

 

 6.18. Розв’язання ситуаційних може здійснюватися кандидатами на зайняття посад державної служби категорії “Б” за рішенням конкурсної комісії.

/абзац 1 пункт 6.18 в редакції наказу керівника апарату суду від 05.11.2019
№ 80-д/к/

 

Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності компетентностей та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції.

6.19. Ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії “Б” розробляються судом, з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу, та затверджуються рішенням конкурсної комісії не пізніше ніж у день, що передує дню проведення конкурсу.

/абзац перший пункту 6.19 із змінами, внесеними згідно з  наказом керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

Керівник апарату суду або особа, яка виконує його обов’язки на наступний робочий день після закінчення строку подачі документів для участі у конкурсі визначає відповідальних осіб за розроблення ситуаційних завдань.

Відповідальною особою не може призначатися працівник апарату суду – кандидат на посаду, працівник апарату суду, який перебуває з кандидатом у відносинах прямого підпорядкування або працює з ним в одному структурному підрозділі.

/абзац третій пункту 6.19 із змінами, внесеними згідно з  наказом керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

Під час затвердження ситуаційних завдань визначаються вимоги до професійної компетентності кандидата, які будуть оцінюватись за результатами їх розв’язання.

 

 

 6.20. Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами на зайняття посад державної служби категорії “Б” письмово (власноруч або з використанням комп’ютерної техніки) у присутності не менше третини членів конкурсної комісії. Рішення про можливість використання кандидатами комп’ютерної техніки для розв’язання ситуаційних завдань приймає конкурсна комісія.

/абзац перший пункт 6.20 із змінами, внесеними згідно з  наказом керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

 

Під час розв’язання ситуаційних завдань з використанням комп’ютерної техніки забезпечується блокування доступу до Інтернету та інших джерел інформації, за винятком доступу до довідкових правових систем.

Кожен кандидат розв’язує від одного до трьох ситуаційних завдань залежно від встановлених вимог до професійної компетентності.

Кількість ситуаційних завдань для кандидатів визначається конкурсною комісією.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні завдання.

Перед оголошенням ситуаційного завдання адміністратор надає  кандидатам два конверти. Один конверт містить бланк для заповнення кандидатом персональних даних за формою згідно з додатком 5, а інший – бланк для розв’язання  ситуаційного завдання.

Адміністратор оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати.

На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше однієї години.

Після завершення розв’язання ситуаційних завдань або після закінчення часу, відведеного на їх розв’язання, кандидати вкладають бланки з розв’язаними ситуаційними завданнями та заповнені бланки персональних даних у конверти і подають їх  адміністратору.

Адміністратор проставляє однаковий номер на бланку з розв’язаними ситуаційними завданнями, конверті з розв’язаними ситуаційними завданнями та конверті із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв’язаними ситуаційними завданнями для визначення результатів, а конверти із заповненими бланками персональних даних залишає у себе.

Неправильно зазначені персональні дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом.

Не допускається зазначення на бланку з відповіддю на ситуаційне завдання інформації, яка може ідентифікувати кандидата, зокрема прізвища, імені, по батькові, підпису. У разі порушення зазначеної вимоги кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, що підписується членами конкурсної комісії, які здійснюють перевірку ситуаційних завдань, та відображається у протоколі засідання конкурсної комісії.

 

Конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання згідно з установленими вимогами до професійної компетентності кандидата.

 

6.21. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

 

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

6.22. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційних завдань здійснюється за кожною окремою вимогою членами конкурсної комісії та залученими до її роботи особами. Оцінювання здійснюється індивідуально після обговорення питання щодо відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні конкурсної комісії шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 6. Таке оцінювання проводиться не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після розв’язання кандидатами ситуаційних завдань.

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії та залученими до її роботи особами.

/ пункту 6.22 в редакції наказу керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

 

6.23. Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання кандидатами ситуаційних завдань адміністратору, який відкриває конверти із заповненими бланками персональних даних кандидатів та заповнює зведену відомість середніх балів.

 

6.24. Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до розв’язання наступного ситуаційного завдання та чергового етапу конкурсу.

 

Результати розв’язання ситуаційного завдання відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

 

Про результати розв’язання ситуаційних завдань та допущення/недопущення до наступного етапу конкурсу, заступник керівника апарату суду або інший працівник апарату суду, визначений керівником апарату суду, повідомляє кандидатам в порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 4.3 цього Порядку.

 

6.25. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

 

Час для проведення співбесіди з кандидатом визначає конкурсна комісія. До визначеного часу для проходження співбесіди не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.

/ пункту 6.25 доповнено новим абзацом згідно з наказом керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

 

6.26. Співбесіду проводить конкурсна комісія, а також особи, які залучені до її роботи.

 

6.27. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою на співбесіді виставляються такі бали:

 

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

 

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

 

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час проведення співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 7.

 

6.28. Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати співбесіди адміністратору, який заповнює зведену відомість середніх балів.

 

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час проведення співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

 

Кандидати, які під час проведення співбесіди отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для проведення співбесіди, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального рейтингу.

 

Результати проведення співбесіди відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

 

Про результати проведення співбесіди заступник керівника апарату суду або інший працівник апарату суду, визначений керівником апарату суду, повідомляє кандидатам в порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 4.4 цього Порядку.

/пункту 6.28 в редакції  наказу керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

/абзац п’ятий пункту 6.28 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

 

 

6.29. Протоколи засідань конкурсної комісії, результати проходження тестування, розв’язання ситуаційних завдань та проведеної з кандидатом співбесіди зберігаються у службі управління персоналом суду – заступника керівника апарату суду.

/пункт 6.29 із змінами, внесеними згідно з  наказом керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

6.30. Усі етапи конкурсу повинні проводитися у приміщенні, доступному також для кандидатів з числа маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

/пункт 6.30 із змінами, внесеними згідно з  наказом керівника апарату суду від 15.07.2019 № 35-д/к/

 

 1. Складення рейтингового списку кандидатів

7.1. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених у зведеній відомості середніх балів за формою згідно з додатком 8  за кожною окремою вимогою до професійної компетентності, та балів за результатами тестування.

 

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

 

 

/абзац третій пункт 7.1 виключено на підставі наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

 

Загальний рейтинг кандидатів визначається за формою згідно з додатком 9.

 

Результати визначення загального рейтингу кандидатів відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

7.2. З метою допущення до наступного етапу конкурсу конкурсна комісія визначає п’ять кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів.

Якщо за загальним рейтингом кандидатів їх кількість становить менше п’яти осіб, до наступного етапу конкурсу допускаються усі наявні кандидати.

У разі коли п’ятий та наступні за ним кандидати у загальному рейтингу кандидатів мають однакову загальну кількість балів, п’ята кандидатура для визначення переможця конкурсу обирається шляхом відкритого голосування на засіданні конкурсної комісії після обговорення відповідності професійної компетентності таких кандидатів.

Конкурсна комісія, вносить керівнику апарату суду пропозиції щодо визначення кандидатур або інформацію про відсутність таких кандидатур не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу.

/пункт 7.2 в редакції наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

7.3. Кандидат може ознайомитися із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії.

У такому разі заступник керівника апарату суду або інший працівник апарату суду, визначений керівником апарату суду, надає кандидатові витяг із зведеної відомості середніх балів.

 1. Визначення переможця та оприлюднення результатів конкурсу

/назва розділу 8 в редакції наказу керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

 

8.1. З метою визначення переможця (переможців) конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», керівником апарату суду проводиться співбесіда з кожним кандидатом, визначеним конкурсною комісією.

Така співбесіда за рішенням керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки, може проводитися уповноваженою ним особою.

Після проведення співбесіди керівник апарату суду або особа, яка виконує його обов’язки, приймає рішення про визначення переможця (переможців) конкурсу або про його (їх) відсутність. Зазначене рішення оформлюється шляхом видання наказу (розпорядження) або протокольного рішення.

Особа, яка виконує функції адміністратора, протягом одного робочого дня після отримання інформації про рішення керівника апарату суду або особи, яка виконує його обов’язки, повідомляє про таке рішення кандидатам, з якими проводилася співбесіда, у порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 4.4 Порядку.

/пункт 8.1 в редакції наказу керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

 

           

8.2. На Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС оприлюднюється інформація про:

1) переможця (переможців) конкурсу;

2) відсутність переможця конкурсу;

3) відсутність визначених конкурсною комісією кандидатур.

/абзац 1 пункт 8.2 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 05.11.2019
№ 80-д/к/

Оприлюднення інформації про результати конкурсу для посад державної служби категорій «Б» і «В» здійснюється заступником керівника апарату суду або іншим працівником апарату суду, визначеним керівником апарату суду.

/розділ 8 доповнено новим пунктом згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

 

                Оприлюднення здійснюється протягом одного робочого дня після:

            1) отримання рішення керівника апарату суду про визначення переможця (переможців) конкурсу або про його (їх) відсутність;

            2) отримання протоколу засідання конкурсної комісії про відсутність визначених кандидатур.

/пункт 8.2 доповнено абзацами шостим - шостим  в редакції наказу керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

8.3. Інформація про переможця (переможців) конкурсу повинна містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата, найменування посади та загальну кількість балів, набраних кандидатом.

/ пункту 8.3 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

8.4. Заступник керівника апарату суду веде реєстр кандидатів, запропонованих конкурсною комісією для визначення переможця (переможців) конкурсу.

/пункт 8.4 із змінами, внесеними згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

 

/ пункт 8.5 виключено на підставі наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

 

8.6. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом
45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про його проведення.

 

У разі коли посада, на яку проводився конкурс, стане вакантною протягом одного року з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, а також переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому було відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки, керівник апарату суду має право на повторне визначення переможця конкурсу серед запропонованих конкурсною комісією кандидатів.

 

Заступник керівника апарату суду або інший працівник апарату суду, визначений керівником апарату суду, повідомляє таким кандидатам про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів  у порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 4.4. цього Порядку.

/абзаци другий та третій пункту 8.6 в редакції наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

8.7. У разі реалізації відкладеного права керівника апарату суду на повторне визначення переможця конкурсу на посаду державної служби категорій «Б» і «В» інформація про переможця конкурсу оприлюднюється в порядку, передбаченому пунктом 8.2 Порядку.

/ пункт 8.7 в редакції наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

 

8.8. Повторний конкурс проводиться відповідно до статті 30 Закону України «Про державну службу» та за процедурою, визначеною цим Порядком.

8.9. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії щодо результатів визначення загального рейтингу кандидатів є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.

8.10. Кандидат як учасник конкурсу має право оскаржити рішення конкурсної комісії відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу».

 

/ пункт 8.11 виключено на підставі наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

 

 

 

Голова конкурсної комісії

Деснянського районного

суду м. Чернігова                                                                       Л.Г. Давиденко


 

Додаток 1

  до Порядку  

 

УМОВИ
проведення конкурсу

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

 

2

Досвід роботи

 

3

Володіння державною мовою

 

4

Володіння іноземною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

 

 

 

 

Професійні вимоги

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

 

 

 

Примітка.

Кількість вимог, які зазначаються в умовах проведення конкурсу, визначається суб’єктом призначення.

У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад категорій “Б” і “В” зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу” та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням рекомендацій НАДС. 

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері. 

Заповнення розділу “Кваліфікаційні вимоги” та пунктів 1 і 2 розділу “Професійні знання” є обов’язковими під час визначення умов проведення конкурсу. 

Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”. У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

У компонентах вимоги «Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ») зазначається не більше п’яти нормативно-правових актів.

/додаток 1 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

/розділ «Загальні умови» додатку 1 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

/абзац шостий Примітки до додатку 1 виключено згідно наказу керівника апарату суду від 05.11.2019
№ 80-д/к/

/примітку до додатку 1 доповнено новим абзацом  в редакції наказу керівника апарату суду від 05.11.2019
№ 80-д/к/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку

 

Конкурсній комісії _________________________
                                                             (найменування органу,

__________________________________________

                                  в якому оголошено конкурс)

__________________________________________

__________________________________________,

  (прізвище, ім’я та по батькові кандидата у родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою: ______________

__________________________________________

__________________________________________ ,

(номер контактного телефону)

 

адреса електронної пошти ___________________

                                                            (заповнюється

__________________________________________

друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ ,

(повне найменування посади)

оголошення* № ___________________________________________________________,

        (номер вакансії, оприлюдненої на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС)

з метою __________________________________________________________________

                    (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби)

 

_______________________________________________________________________________________________.

Підтверджую достовірність поданої інформації.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):

 

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ _______________________________________________________________________.

                                                              (зазначити інший доступний спосіб)**

Додаток: резюме.

__________

* Зазначається для посад державної служби категорій «Б» і «В».

** У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної електронної пошти.

/додаток 2 в редакції наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

 

Додаток 21

до Порядку

РЕЗЮМЕ

 1. Прізвище _____________________________________________________________

 

 1. Ім’я __________________________________________________________________

 

 1. По батькові ___________________________________________________________

 

 1. Реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, _______________ № _______________,

(серія (у разі наявності)

 

найменування органу, що видав ____________________________________________,

 

дата видачі ______________________________________________________________

 

 1. Підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти

 

Найменування закладу освіти

 

Рік вступу

 

Рік закінчення

 

Галузь знань/

спеціальність/

спеціалізація

 

Ступінь вищої освіти

 

Серія та реєстраційний номер диплома

 

 

 1. Підтвердження рівня вільного володіння державною мовою

 

Найменування документа

 

Установа, що видала документ

 

Серія та реєстраційний номер документа

 

 

 1. Володіння іноземними мовами*

 

Мова

Рівень володіння та реквізити докуента, що його підтверджує (за наявності)

 

 1. Відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, визначеними в умовах проведення конкурсу

 

Число, місяць, рік

 

Найменування

підприємства, установи, організації

Найменування посади

Короткий опис основних функцій

призначення

на посаду

звільнення з посади

         

 

 1. Інформація про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А»)**:

____________________________________________________________________________

 

 1. Додаткова інформація***: __________________________________________________

__________

* Обов’язково заповнюється для посад державної служби  категорії “А”.

** У разі заповнення резюме через Єдиний портал вакансій державної служби або з використанням комп’ютерної техніки зазначається посилання на відповідну декларацію, розміщену в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування.

*** Може зазначатися додаткова інформація, яка підтверджує відповідність вимогам, зокрема знання, уміння, навички особи, відомості про професійний розвиток, наукові публікації, членство в організаціях.

/додаток 21 в редакції наказу керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

/пункті 7 додатка 21 зі змінами внесеними згідно з наказом керівника апарату суду від 05.11.2019
№ 80-д/к/

                                                                                                                                      Додаток 3

                                                               до Порядку

 

__________________________________________

             (керівнику органу, в якому проводиться конкурс )

__________________________________________

__________________________________________

  __________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові кандидата у родовому відмінку)

 

який (яка) проживає за адресою:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 (номер контактного телефону)

 

e-mail ______________________@_____________

(заповнюється друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

Прошу забезпечити під час проходження конкурсу на зайняття посади державної служби ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

розумне пристосування у вигляді _____________________________________________

__________________________________________________________________________

у зв’язку із _______________________________________________________________.

 

Додаток:

 1. Копія довідки про встановлення інвалідності.
 2. Копія індивідуальної програми реабілітації (за наявності).

 

____ _____________ 20___ р.

_____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

 

 

                                                                      Додаток 4

                                                               до Порядку

 

ВІДОМІСТЬ
про результати тестування *

 

Вид тестування _____________________________________________________

Вакантна посада (посади) _____________________________________________
                                                                                         (найменування посади (посад)

Оголошення** № ___________________________________________________.
                            (номер оголошення, оприлюдненої на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС)

 

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та

по батькові кандидата

Кількість правильних відповідей

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток: звіти про результати проходження тестування на ___ арк.

 

 

Адміністратор

_________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

__________

* Для кожного виду тестування заповнюється окрема відомість.

** Зазначається для категорій “Б” і “В”.

/додаток 4із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

 

Додаток 5                    до Порядку

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
кандидата на зайняття вакантної посади

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Найменування посади, на яку претендує кандидат

 

 

 

____ ________________ 20____ р.
(дата)

________________
(підпис)

 

 

                          

                                    Додаток 6
                           до Порядку

ВІДОМІСТЬ
про результати розв’язання ситуаційних завдань*

Вакантна посада (посади) _________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                (найменування посади (посад)

Оголошення** № _______________________________________________________________________________________.
                                                                               (номер оголошення, оприлюдненого на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС)

 

Номер ситуаційного

завдання

Вимоги

Бали

Кандидат

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові або номер конверта кандидата***)

 Ситуаційне завдання № ___

 

Вимога

 

Вимога

 

Вимога

 

Вимога

 

Кандидат

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові або номер конверта кандидата***)

 Ситуаційне завдання № ___

 

Вимога

 

Вимога

 

Вимога

 

Вимога

 

Кандидат

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові або номер конверта кандидата***)

 Ситуаційне завдання № ___

 

Вимога

Вимога

Вимога

 

Член комісії/залучена до роботи комісії особа

_________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

__________

*    Заповнюється окремо кожним членом конкурсної комісії та кожною залученою до роботи комісії особою.

**   Зазначається для категорій “Б” і “В”.

*** Крім застосування абзацу п’ятнадцятого пункту 45 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

/додаток 6 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

 

/ додаток 6 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

/виноска додатку 6 в редакції наказу керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Додаток 7
                                                     до Порядку

ВІДОМІСТЬ
про результати співбесіди*

Вакантна посада (посади) _________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                (найменування посади (посад)

Оголошення** № _____________________________________________________________________________________________.
                                                                                             (номер оголошення, оприлюдненого на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС)

 

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Вимоги

Бали

Кандидат № 1

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога …

 

 

 

 

 

 

 

 

Член комісії

______________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________

* Заповнюється кожним членом конкурсної комісії окремо.

** Зазначається для категорій “Б” і “В”.

/додаток 7 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

 

 

              Додаток 8
                до Порядку

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

Вакантна посада (посади)  _______________________________________________________________________________
                                                                                                                                      (найменування посади (посад)

Оголошення* № _______________________________________________________________________________________.
                                                                                                    (номер оголошення, оприлюдненого на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС)

 

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Бали виставлені

Середній бал

членами комісії

залученими до роботи комісії особами

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

  № 6

№ 7

№ 1

№ 2

№ 3

Кандидат № 1

 

Тестування 1**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 2**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 3**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 4**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання № 1

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання № 2

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання № 3

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співбесіда

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор

 

______________________
(підпис)

 

________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

__________

* Зазначається для категорій “Б” і “В”.

** Результати тестування зазначаються відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

/додаток 8 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/

/додаток 8 в редакції  наказу керівника апарату суду від 05.11.2019 № 80-д/к/

 

            

 

                           Додаток 9
                                       до Порядку

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Вакантна посада (посади)  _________________________________________________________________________________
                                                                                                                                        (найменування посади)

Оголошення* № _________________________________________________________________________________________.
                                                                                                (номер оголошення, оприлюдненого на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС)

 

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор

____________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________

* Зазначається для категорій “Б” і “В”.

* Рейтинг кандидатів визначається починаючи з найвищого балу, який набрав кандидат.

/додаток 9 із змінами, внесеними  згідно з наказом керівника апарату суду від 04.10.2019 № 58-д/к/